AG真人国际有限公司欢迎您!

内伤余议

时间:2020-03-12 16:14

黄帝着《内经》,其忧天下后世,可谓浓且至矣,秦越人述《难经》以证之。伤寒为病最大,仲景广而论之,为万世法。至于内伤脾胃之病,诸书虽有其说,略而未详,作者东垣先生,作《内外伤辨》《脾胃论》以补之。先生尝阅《内经》所论,四时都以养胃气为本,宗气之道,纳谷为宝。盖饮食入胃,游溢精气,上输于脾,本性散精,上归属肺,冲和百脉,疗养佛祖,利关节,通九窍,滋志意者也。或因饮食失节,起居有时,妄作劳役,及喜怒悲愉,伤胃之生气,使营业运营之气减少,不可能输精皮毛经络,故诸邪乘隙而入,则痰动于体、而成久治不愈的疾病,致真气弥但是内消也。病之所起,初受热中,心火乘脾,末传寒中,肾水反来侮土,乃立国中末三治,及君臣佐使之制,经禁病禁时禁之则,使学人知此病,用此药,因心会通,溯流得源,远溯轩岐,契合无间。善乎!鲁齐先生之言曰∶东垣先生之学,医之王道也!观此书则可以知道矣。

尝观东垣内外篇辨曰∶外伤风花魁邪,有余之病,当泻不当补。内伤饮食劳役,不足之病,当补不当泻。从今以往议一出,而全球后世,知内伤外感之有别,而仲景之法不可例用,其惠也不亦大哉?然夷考其说,犹或有质疑者,僭用条之如曰饮食劳倦伤而内热者,乃阴火乘其坤土之位,故内热极乎胸中。又曰∶经云劳者温之,损者温之,惟宜温药以补元气而泻火邪。